تحویل سفارشات ، هرجا شما بخواهید

تمامی سفارشاتی که تا قبل از ساعت 19 در سایت همسایه ثبت شوند، روز بعد در منزل، محل کار و یا هرکجا که در زمان سفارش تعیین کرده اید، تحویل می شوند. در حال حاضر محدوده فعالیت سایت همسایه، شهر شیراز است. سفارشاتی که بعد از ساعت 19 ثبت شوند، با یک روز تاخیر، تحویل خواهند شد. برای سهولت بیشتر برای افراد شاغل، دو انتخاب دیگر نیز برای زمان تحویل سفارشات وجود دارد. اگر روز های کاری انتخاب شود، کالا ها در اولین روز کاری بعد از سفارش، تحویل خواهند شد. اگر روز های تعطیل انتخاب شود، کالا ها در اولین روز تعطیل بعد از سفارش (جمعه و تعطیلات رسمی) تحویل خواهند شد.